Zasady postępowania

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Zasady postępowania

IPSO LEGAL w pełnym stopniu chroni prywatność swoich współpracowników, konsultantów i klientów
https://nowastrona.ipsolegal.pl/wp-content/uploads/2021/06/AdobeStock_262033953-scaled.jpeg
01
KONFLIKT INTERESÓW

Konflikt interesów i stronniczość może mieć miejsce w sytuacji, gdy pracownik pracujący nad sprawą, ma lub może mieć interes w sposobie rozstrzygnięcia tej sprawy. IPSO LEGAL stara się stworzyć takie warunki pracy, które pozwalają naszym klientom, pracownikom i współpracownikom unikać takich sytuacji. Jednocześnie wierzymy, że pracownicy będą lojalni wobec IPSO i nie będą stwarzać sytuacji, które mogą być interpretowane jako sprzeczne z interesami IPSO LEGAL.

02
MIENIE I INFORMACJE

BARDZO WAŻNE. Podczas współpracy z IPSO najprawdopodobniej będziesz mieć dostęp do wrażliwych informacji dotyczących naszej firmy, naszych klientów i ich pracowników, które w przypadku ujawnienia mogą zaszkodzić nam i naszym klientom. Może to dotyczyć zwłaszcza projektów, które tworzymy wraz z klientami, sytuacji i wyników oraz wydajności naszych klientów, a nawet naszych planów. Dlatego stosujemy ściśle określone zasady, np. aby każde urządzenie z którego korzystasz było  zabezpieczone wielostopniowym hasłem, zakaz korzystania z prywatnych komputerów podczas pracy dla IPSO oraz ochrona dokumentów nad którymi pracujesz.

Wszelkie pliki, nagrania i sprawozdania nabyte lub utworzone w trakcie współpracy z IPSO są własnością IPSO. Oryginały i wszelkie kopie tych dokumentów mogą zostać wyniesione z naszych biur jedynie w celu wykonywania swoich obowiązków zawodowych na rzecz IPSO, i muszą być zwrócone na każde żądanie.

03
PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

IPSO LEGAL w pełnym stopniu chroni prywatność swoich współpracowników, konsultantów i klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Aby jednak nie doszło od niepożądanego wycieku danych, należy podjąć odpowiednie  kroki w celu zabezpieczenia wykorzystywanych urządzeń elektronicznych przed  kradzieżą, hackingiem i innym nieautoryzowanym dostępem.

04
ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE

Zabronione jest wykorzystywanie przez pracowników wszelkich znaków towarowych, znaków graficznych IPSO bez konsultacji z partnerem zarządzającym. Użycie znaku towarowego lub graficznego innego przedsiębiorstwa, które pozostaje lub nie pozostaje w relacjach biznesowych z IPSO LEGAL każdorazowo wymaga zatwierdzenia w celu zapewnienia poprawności danych.

05
PRAWDZIWOŚĆ INFORMACJI

We wszystkich dokumentach składanych do organów publicznych przez IPSO LEGAL, które są sporządzane przez konsultantów, pracowników zawarte są pełne, prawdziwe, aktualne i dokładne informacje. Współpracownicy  i konsultanci nie mogą świadomie ukrywać ani fałszować informacji lub pomijać materiału dowodowego w celu uniknięcia kontroli urzędowej lub inwestorskiej.

06
OCHRONA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

IPSO LEGAL stanowi środowisko pracy, w którym wszyscy ludzie są darzeni szacunkiem i traktowani z godnością. Każdy człowiek ma prawo do pracy w profesjonalnej atmosferze która, promuje równe szanse zatrudnienia i zakazuje praktyk dyskryminacyjnych, w tym molestowania.

Dlatego oczekujemy, że wzajemne relacje będą profesjonalne i wolne od uprzedzeń oraz nękania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, IPSO równo traktuje wszystkich pracowników i zapobiega dyskryminacji lub molestowaniu w szczególności w oparciu o rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, wyznanie, płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne,  wyznanie, uwarunkowania genetyczne lub nosicielstwo, orientację seksualną lub inne szczególne okoliczności chronione prawem.

Ochrona ta obejmuje zakaz bezprawnej dyskryminacji lub molestowania popełnione na podstawie powiązania pracownika z inną osobą. IPSO LEGAL zabrania i nie będzie tolerować takiej dyskryminacji lub molestowania. Ponadto IPSO LEGAL wypełnia obowiązek  ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego powodu, a także w celu ochrony bezpieczeństwa wszyscy, którzy współpracują z IPSO LEGAL są zobowiązani do przestrzegania wszelkich instrukcji i procedury bezpieczeństwa. Pytania na temat możliwych zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa powinny być kierowane bezpośrednio do przełożonego pracownika.

07
INTERPRETACJA

Współpracownicy zarządzający IPSO LEGAL mają wyłączną kompetencję do interpretacji niniejszych Zasad Postępowania. Polityka może ulec zmianie w każdej chwili, jeśli tak zdecydują współpracownicy zarządzający.

08
PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Jeśli zauważysz, że ktokolwiek nie stosuje się do niniejszych Zasad Postępowania- zgłoś nam wszystko ze szczegółami (przekaż również kopie dokumentów, które mogą okazać się istotne dla sprawy).  Niezwłocznie zbadamy wszystkie sygnały niezgodności i określimy właściwy sposób działania.

Odwet w jakiejkolwiek formie przeciwko osobie, która zgłosi podejrzenie naruszenia niniejszych Zasad Postępowania (nawet jeśli podejrzenia okazały  się niesłuszne), albo wobec kogokolwiek, kto pomaga w rozwiązaniu zgłoszonej sprawy, jest samo w sobie poważne naruszeniem polityki firmy. Akty odwetu powinny być zgłaszane natychmiast, a wobec sprawcy zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.

09
POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

IPSO LEGAL użyje wszelkich przewidzianych prawem środków wobec współpracownika, którego działania naruszają niniejsze Zasady Postępowania. Postępowanie dyscyplinarne może zakończyć się natychmiastowy rozwiązaniem umowy z współpracownikiem. Jeżeli działanie współpracownika naraziło IPSO na stratę – firma zastrzega sobie możliwość dochodzenia swoich praw przeciwko osobom lub podmiotom odpowiedzialnym.

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której odpowiednie organy podejmą postępowanie, IPSO LEGAL będzie z nimi w pełni współpracować przy wyjaśnianiu sprawy. Również wszyscy współpracownicy i konsultanci IPSO LEGAL będą robić  wszystko by wyjaśnić i ostatecznie pomóc w zakończeniu wszczętego postępowania.

Rozwój technologiczny pozwala nam przedstawić Ci nową jakość usług prawnych dla biznesu. Model, który stosujemy, daje nam możliwości szybkiego reagowania na Twoje potrzeby, a Tobie umożliwi bycie zawsze o krok przed konkurencją.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image